Privacy verklaring

1. ​Waarom deze privacyverklaring?

De Meesterkoks van België vzw hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil De Meesterkoks van België vzw u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door De Meesterkoks van België vzw.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van De Meesterkoks van België vzw.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.mastercooks.be is een initiatief van:

De Meesterkoks van België vzw
Maatschappelijke zetel:
De Meesterkoks van België vzw
Arthur Maes straat 129
1130 Haren
België

Btw-nummer: BE0 420 695 235
E-mail: contact@mastercooks.be
Telefoon:

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Meesterkoks van België vzw verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door De Meesterkoks van België vzw:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De Meesterkoks van België vzw verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en het verlenen van ondersteuning via contactformulier

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website van De Meesterkoks van België vzw worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons onze website applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van De Meesterkoks van België vzw bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan De Meesterkoks van België vzw en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt De Meesterkoks van België vzw zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen De Meesterkoks van België vzw.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. De Meesterkoks van België vzw heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan ons  website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.

Als u het platform/de website van De Meesterkoks van België vzw wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

De Meesterkoks van België vzw verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal LID onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van De Meesterkoks van België vzw uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer De Meesterkoks van België vzw uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal De Meesterkoks van België vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar contact@mastercooks.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan De Meesterkoks van België vzw. De Meesterkoks van België vzw zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
 • De Meesterkoks van België vzw beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die De Meesterkoks van België vzw nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

Wanneer De Meesterkoks van België vzw de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

Gedurende de periode die De Meesterkoks van België vzw nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. De Meesterkoks van België vzw staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij De Meesterkoks van België vzw dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal De Meesterkoks van België vzw hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar contact@mastercooks.be 

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan De Meesterkoks van België vzw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal De Meesterkoks van België vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar contact@mastercooks.be 

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door De Meesterkoks van België vzw bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal De Meesterkoks van België vzw ID hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar contact@mastercooks.be