Privacy policy en cookies

Privacyverklaring

1. ​Waarom deze privacyverklaring?

The Mastercooks of Belgium vzw hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil The Mastercooks of Belgium vzw u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door De Meesterkoks van België vzw.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van De Meesterkoks van België vzw.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.mastercooks.be is een initiatief van:

The Mastercooks of Belgium vzw

Maatschappelijke zetel:
The Mastercooks of Belgium vzw
Kolonel Bourg Straat 105 A
1140 Evere
België

Btw-nummer: BE0 420 695 235
E-mail: contact@mastercooks.be

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Meesterkoks van België vzw verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door De Meesterkoks van België vzw:

 • Identificatiegegevens
 • Persoonlijke kenmerken
 • Gegevens omtrent opleiding en vorming
 • Gegevens omtrent beroep en betrekking

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

The Mastercooks of Belgium vzw verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. 

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; aanbod van informatie, nieuwsbrieven en het verlenen van ondersteuning via contactformulier

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan de website van The Mastercooks of Belgium vzw worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van ons onze website applicatie te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van The Mastercooks of Belgium vzw bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan The Mastercooks of Belgium vzw en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt The Mastercooks of Belgium vzw zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen The Mastercooks of Belgium vzw.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. The Mastercooks of Belgium vzw heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

5. Wij gebruiken ook cookies! 

Tijdens een bezoek aan ons  website kunnen 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring. (rechtsboven).

Als u het platform/de website van The Mastercooks of Belgium vzw wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring

6. Wat zijn mijn rechten?

6.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

The Mastercooks of Belgium vzw verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal LID onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

6.2 Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van The Mastercooks of Belgium vzw uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer The Mastercooks of Belgium vzw uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal The Mastercooks of Belgium vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar contact@mastercooks.be

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de Gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan The Mastercooks of Belgium vzw . The Mastercooks of Belgium vzw zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.

U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.
 • The Mastercooks of Belgium vzw beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

6.3 Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

Gedurende de periode die The Mastercooks of Belgium vzw nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;

Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;

Wanneer The Mastercooks of Belgium vzw de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;

Gedurende de periode die The Mastercooks of Belgium vzw nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. The Mastercooks of Belgium vzw staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij The Mastercooks of Belgium vzw dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.

Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal The Mastercooks of Belgium vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar contact@mastercooks.be 

6.4 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan The Mastercooks of Belgium vzw verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal The Mastercooks of Belgium vzw hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar contact@mastercooks.be

6.5 Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door The Mastercooks of Belgium vzw bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal The Mastercooks of Belgium vzw ID hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar contact@mastercooks.be 

 

Cookies(Cookieverklaring)

Om je beter van dienst te kunnen zijn, maakt Mastercooks gebruik van Cookies. Wat het gebruik van deze Cookies precies inhoudt, leggen we je hieronder uit.

Wat zijn Cookies?

Eigenlijk zijn cookies simpelweg kleine, tijdelijke tekstbestandjes die op je apparaat worden opgeslagen tijdens je bezoek aan onze webshop. Wanneer je onze webshop nadien opnieuw bezoekt, kunnen we allerlei nuttige informatie via de opgeslagen Cookies terugvinden. Zien we jou niet meer terug? Dan zullen onze Cookies na enige tijd vanzelf verdwijnen.

Waarvoor gebruikt Mastercooks Cookies?

Cookies zijn zowel voor ons als jou vaak enorm handig, omdat ze alles wat vlotter & persoonlijker laten lopen. Door het gebruik ervan, kunnen we je een optimale ervaring op onze website & zelfs op die van derde partijen bieden. Wel vragen voor het gebruik van cookies eerst jouw toestemming wanneer je onze website bezoekt. Je Cookie-voorkeuren houden we trouwens bij via… juist, Cookies! Zo hoef jij deze dus niet altijd opnieuw te accepteren. 

Welke Cookies worden er nu precies gebruikt?

Verschillende cookies staan in voor verschillende zaken. We sommen voor jou even alle smaken op:

Technisch Noodzakelijke Cookies
Via deze Cookies kan je browser bijvoorbeeld bijhouden in welke taal je onze webshop het laatst hebt bezocht & wat je allemaal aan je winkelwagentje hebt toegevoegd. Of hoef je bij het afrekenen niet steeds dezelfde informatie opnieuw in te voeren. Technische Cookies zijn noodzakelijk om een vlotte werking van de website te garanderen - deze zijn dus niet uit te schakelen.

Mastercooks gebruikte cookies
ac_AllowCookies, ac_AllowCookiesAnalytics

Functie
Essentiele cookies die onder andere je cookievoorkeuren, taal- & landsinstellingen of wat er in jouw winkemandje zit bijhouden.

Bewaartijd
Maximaal 2 jaar

Analytische Cookies
Deze cookies gebruiken we voor het verzamelen van de meest uiteenlopende web statistieken, zoals het aantal bezoekers per pagina of hoe je op onze website bent terechtgekomen. Zo krijgen we een beter inzicht in hoe jij & andere bezoekers onze webshop navigeren. Die informatie kunnen we dan weer gebruiken om de website & onze service te verbeteren.

Google Analytics Mastercooks
_ga-, _gid, _gat

Functie
Voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze website & het onderscheiden wie wie is.

Bewaartijd
Maximaal 1 maand

Marketing Cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat je steeds gepersonaliseerde, relevante advertenties te zien krijgt – ook op andere websites. Dat betekent dat je van ons geen aanbiedingen voor een dosis waspoeder krijgt te zien wanneer je eigenlijk op zoek bent naar een nieuwe televisie. Voor Mastercooks zijn deze niet van toepassing.

Wil je helemaal geen cookies?

Dit kan  via je browserinstellingen kan je er steeds voor kiezen om alle cookies te weigeren en/of verwijderen. Hou er wel rekening mee dat dit invloed zal hebben op de werking van onze webshop & we je dus geen optimale ervaring meer kunnen garanderen. Het aanpassen van deze instelling verschilt per browser; hiervoor verwijzen je graag door naar de respectievelijke hulppagina’s:

• Chrome
• Safari (iOS)
• Safari (macOS)
• Firefox
• Microsoft Edge
• Internet Explorer